Makomar Kananan Yaran Da Suka Mutu

| |times read : 805
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Print version
  • save

Makomar Kananan Yaran Da Suka Mutu

Mece ce makomar yaran da suka mutu a can cikin mahaifiyarsu da wadanda ba su balaga ba kuma ba su aikata zunubi ba? Mene ne zai faru a gare su a ranar kiyama? Shin za a mayar da su mala’iku ne a aljanna bayan sun mutu kamar yadda koda yaushe muke jin ana fada?

 

Da Sunansa Madaukaki

Ruwaya ta nuna cewa za su dinga tashi a sararin saman aljanna kai tsaye amma ba za su shiga ba har sai bayan sun ceci iyayensu masu hakuri da imani da hukuncin Allah da kudurarsa.