Karanta Qur'ani Da Rana A Watan Ramadan

| |times read : 673
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Print version
  • save

Karanta Qur'ani Da Rana A Watan Ramadan

A cikin fatawar da ta gabata kun ce ina da damar in yi takalidanci da sayyid shahidul Sani amma da sharadin komawa zuwa gare ku a cikin mas’alolin da ake da sabani a cikinsu, to daga cikinsu akwai mas’alar karatun Qur'ani da addu’a ba tare da an kiyaye dukkan ka’idodi ba yayin da ake azumi, to mene ne ra’ayinku a kan wannan mas’alar?

 

Da Sunansa Madaukaki

Ya jajirce iyakar iyawarsa domin ganin ya samu ingantacciyar kira’a, ba a neman fiye da haka daga gare shi; kuma ya sani kowane abu yana da dausayi, kuma dausayin Qur'ani shi ne watan Ramadana, kuma na riga na kawo bayanai a rarrabe game da wannan mas’alar a cikin littafin (Fiqhul Khilaf).