Azumin Ranar Shakku

| |times read : 692
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Print version
  • save

Azumin Ranar Shakku

39- Yaya za mu yi azumin ranar shakku wanda ba mu sani ba shin watan Sha’aban ya cika ne wato ya cika kwanakinsa talatin ne ko kuwa ranar farko ce ga watan Ramadan, musamman idan ya zama ba mu samu tabbacin tsayuwar wata ba?

 Da Sunansa Madaukaki

Yin azumin ranar shakka da niyyar cewa azumin Ramadan ne batacce ne, koda taraddudi a niyya to yana bata azumin, misali wanda ya ce zan dauki azumi idan ya zama watan Sha’aban ne to ina azumin mustahabbi, idan kuma ya zama watan Ramadan ne to na azumci wajibi; wannan ba ya inganta, kawai abin da za ka iya yi shi ne ka azumce shi da niyyar sauke nauyin da yake kanka (ma fil zimma) to wannan zai wadatar ga Ramadan idan ya bayyana cewa watan ne.