Hukuncin Maziyyi A Yayin Wasanni (Tsakanin Miji Da Mata)

| |times read : 261
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Print version
  • save

Hukuncin Maziyyi A Yayin Wasanni (Tsakanin Miji Da Mata)

Mene ne hukuncin ruwan nan wanda yake zubo wa namiji a yayin wasannin miji da mata tare da cewa an san abu ne ruwa-ruwa, to idan ya taba tufafi shin yana najasantar da su kuma shin ko alwala tana baci da zubowarsa?

Da Sunansa Madaukaki

Shi wannan ruwa-ruwan (maziyyi) tsarkakakke ne kuma ba ya karya alwala.