" ماه الطاف الهی "

| |زمان مطالعات : 495
" ماه الطاف الهی "
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save
" ماه الطاف الهی "
ماه مبارک رمضان دری از درهای لطف الهی برای کمک به انسان و پیشرفت او به سوی قله های کمال است ، لطف خداوند متعال همواره بر بندگان خود جاری است و درهای رحمت الهی باز است ، و اگر با پایان یافتن ماه رمضان درهای آن بسته شوند ، خداوند متعال از فضل و رحمت خویش درهای دیگری که ممکن است وسیع تر باشند باز خواهد کرد . در واقع اگر سفره ضیافت الهی و برکات آن در ماه رمضان ، شب قدر و ده روز آخر آن برداشته شود ، خیرات و برکات خدای ماه رمضان همچنان بر بندگان جاری خواهد بود ، و ممکن است خداوند فرصتی را برای یک انسان جهت بهره مندی معنوی فراهم کند که برای شخصی دیگر حتی در ماه رمضان نیز حاصل نشود .