" انسان مؤمن در ماه مبارک رمضان "

| |زمان مطالعات : 434
" انسان مؤمن در ماه مبارک رمضان "
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save
" انسان مؤمن در ماه مبارک رمضان "
انسان مؤمن در پایان ماه مبارک رمضان به دلیل جدایی از این ماه مبارک و فیوضات الهی ، احساس دلتنگی و ناراحتی به او دست می دهد ، که دعاهای وداع با ماه رمضان بیانگر این احساسات هستند ، علت بروز این احساس در انسان این است که ماه رمضان یکی از بزرگترین ایستگاه های آراسته شدن به تقوی و بهره مند ی از یک روحیه معنوی است ، به طوری که مؤمنان این پیشرفت معنوی را در درون خود احساس می کنند و میل بیشتری برای انجام عبادات در این ماه مبارک پیدا می کنند ، این یکی از برکات ضیافت الهی در این ماه مبارک است .