اسلام و دعوت به جامعه مدنی

| |زمان مطالعات : 437
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

اسلام و دعوت به جامعه مدنی

اسلام در چهارده قرن گذشته، پیش از دنیای متمدن امروز که به راه اندازی نهادهای مدنی می بالد و افتخار می کند، مردم را به تشکیل نهادهای مدنی دعوت می کرد و دقیقا همین عملکرد موسسات و نهادهای معاصر را در فعالیت های خود داشت؛ همچون جمع آوری کمک ها و رساندن آن ها به مستحقین و نیازمندان و... اما با تفاوتی اساسی بین دو عملکرد، تفاوت اول در انگیزه و اخلاص در عمل؛ و ثانیا در کارآمد بودن و تاثیر آن، و تفاوت دیگر در امانتداری آن چه در دست داشتن می باشد. در دین مبین اسلام آموزه هایی وجود دارد که مسلمانان را به تاسیس تشکل های مدنی سوق می دهد، در زیل به ذکر و شرح مشوق ها می پردازیم.