احتیاط واجب ‏

| |زمان مطالعات : 1079
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

 

احتیاط واجب ‏

سوال: در صورتی که در مساله ای  شرعی ، احتیاط واجب ذکر شده باشد می توان به مرجع ‏دیگر در آن مساله رجوع کرد؟

 

پاسخ: بسمه تعالی

علت قید احتیاط واجب در یک مساله، دو چیز است.‏

اول: مردد بودن فقیه در صدور فتوی به سبب واضح نبودن دلیل، مجمل بودن ادله یا تعارض ‏آنها با یکدیگر است.‏

دوم: اینکه خصوص آن مساله از جمله مواردی است که قاعده اصالة الاحتیاط درآن جاری ‏می شود.‏

اگر منشا ذکر احتیاط واجب، مورد اول باشد ما رجوع به مرجع تقلید دیگر را جایز می دانیم ‏اما اگر علت آن مورد دوم باشد خیر.‏

لذا به علت اینکه مکلف نمی تواند منشا احتیاط وجوبی را تشخیص دهد او باید به آن احتیاط ‏عمل کند و یا به خود مرجع مراجعه و از امکان رجوع به مرجع دیگر در خصوص آن مساله ‏سوال نماید.