عدالت و چند همسری

| |زمان مطالعات : 363
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

عدالت و چند همسری

سوال: منظور از رعایت عدالت در هنگام ازدواج مرد با چند همسر چیست؟
پاسخ: بسمه تعالی
عدالت مطلوب در امور جنسی و اقتصادی است. حق جنسی زن است که مرد از هر 4 شب 1 شب را در نزد وی بماند و حداقل هر 4 ماه 1 بار با وی بخوابد. حق اقتصادی نیز انفاق به زن به اندازه ایی است که بتواند شوون زندگی خود را تامین کند.
اما مساوات و برابری در محبت  و میل قلبی، مطلوب نیست و آیات قرآن هم آنها را نفی کرده است.