اجازه مصرف وجوهات شرعی

| |زمان مطالعات : 797
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

اجازه مصرف وجوهات شرعی

سوال: من قداری پول از بابت وجوهات شرعیه در اختیار دارم. آیا مجاز هستم این مبالغ را صرف خانواده های فقیری که می شناسم بکنم یا به دست افراد مطمئنی بدهم که آن را به افراد مستحق و سادات نیازمند بدهند. خداوند به شما توفیق خدمت به دین و مذهب را عطا کند.
پاسخ: بسمه تعالی
هر مکلفی می تواند یک سوم آنچه از اموال شرعیه بر ذمه دارد در موارد مجاز مصرف کند.