استطاعت حج و سهل انگاری2

| |زمان مطالعات : 352
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

استطاعت حج و سهل انگاری

سوال: این سخن که فرد ثروتمندی که به حج نرفته، کافر از دنیا می رود تا چه حد صحیح است؟
پاسخ: بسمه تعالی
اگر ترک حج از سوی او به سبب سبک شمردن اوامر الهی و یا عناد و لجاجت با آن باشد، این به آن معنی است که اصل اسلام او محل تردید است.