قرض گرفتن برای حج

| |زمان مطالعات : 419
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

قرض گرفتن برای حج

سوال: آیا جایز است شخصی مبلغی پول به عنوان قرض از بانک یا دوستانش برای ادای فریضه حج بگیرد؟
پاسخ: بسمه تعالی
جایز است اگر ادای آن بدون سختی و مشقت باشد.