سوره های سجده دار

| |زمان مطالعات : 463
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

سوره های سجده دار

سوال: آیا خواندن یکی از سوره های دارای سجده واجب در نماز جایز است؟

پاسخ: بسمه تعالی

قرائت هر کدام از سوره های سجده دار( علق، فصلت، نجم و سجده) در نماز های واجب بنا بر احتیاط واجب جایز نیست چرا که متضمن اضافه شدن یک سجده اضافه می شود. بدین توضیح که این سوره ها دارای آیه هایی هستند كه با خواندن یا شنیدن آنها سجده بر انسان واجب می شود و اگر فرد نمازگزار به دلیل تلاوت آن آیه به سجده رود باعث انجام سجده اضافه در نماز و بطلان آن می شود.