نماز قضای پدر

| |زمان مطالعات : 365
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

نماز قضای پدر 

سوال: چرا امکان قضای عبادت های فوت شده پدر وجود دارد اما مادر خیر؟ همچنین به چه علت قضای نماز و روزه پدر فقط بر پسر بزرگ تر واجب است نه بر سایر فرزندان، در حالی که ممکن است فرزندان دیگر با ایمان تر از پسر بزرگتر باشند؟ در آخر اینکه چرا قضای عبادات فقط بر جنس مذکر یعنی مردان واجب شده است؟

پاسخ: بسمه تعالی

وجوب قضا فقط بر پسر بزرگتر است اما اگر فرد دیگری بخواهد اعمال قضا شده را انجام داده و ثواب کسب کند مانعی بر آن نیست. در این صورت وجوب قضا از پسر بزرگ تر ساقط می شود. اما حکمت اختصاص وجوب بر پسر بزرگ تر، به این علت است که وی استحقاق و خصوصیت های ویژه در ارث بردن از پدر، دارد. در مورد سوال آخر نیز ما همانند بسیاری از فقها، قضای عبادات مادر را نیز واجب می دانیم. علل تمامی مواردی هم که ذکر کردیم به سبب ادله شرعیه است که نمی توانیم از آنها عدول کنیم.