نماز مسافر

| |زمان مطالعات : 370
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

نماز مسافر

سوال: 1- آیا بر افرادی که مسافر هستند واجب است نماز خود را به  صورت شکسته بخوانند؟

2-آیا فردی که برای دیدار دوستان یا بستگان خود به شهری دیگر سفر می کند باید نماز خود را شکسته به جا آورد؟

3- آیا وقتی که برای دیدار با فردی به شهری دیگر مسافرت کرده و چند روزی در نزد وی اقامت می نماییم باید نماز شکسته خوانده شود؟

4- اگر به فردی که نماز را به صورت شکسته نمی خواند اقتدا نمایم آیا باید نمازم را به صورت شکسته بخوانم یا باید با وی نماز را آغاز و به پایان رسانم؟

پاسخ: بسمه تعالی

1- نماز در هنگام سفر شکسته می شود و حکم این مساله اختیاری نیست.

2- شرایط و چگونگی شکسته شدن نماز در رساله عملیه ما به نام سبل السلام ذکر شده است. از جمله پیمودن مسافت 22 کیلومتر رفت و 22 کیلومتر برگشت و...

فرقی نیز در اینکه مسافرت برای دید و بازدید یا غیر آن باشد وجود ندارد.

3- شکستن نماز واجب است مگر اینکه به وطن یا محل کار خود سفر کند یا قصد اقامت به مدت 10 روز در مقصد را داشته باشد.

4- باید به تکلیف خود که همان خواندن نماز شکسته است عمل کنی و در پایان رکعت دوم سلام دهی. امام جماعت هم اگر تکلیفش خواندن نماز کامل باشد به نمازش ادامه می دهد