روزه داری و نماز نخواندن

| |زمان مطالعات : 352
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

روزه داری و نماز نخواندن

سوال: مشاهده می شود که برخی افراد روزه دارند ولی نماز نمی خوانند. نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ : بسمه تعالی 

" آیا شما به پاره ای از کتاب (تورات) ایمان می آورید و به پاره ای از آن کفر می ورزید پس جزای هر کس از شما که چنین کند جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و در روز رستاخیز ایشان را به سخترین عذابها باز برند و خداوند از آنچه می کنند غافل نیست".(سوره بقره /85)

اعمال جز از متقین پذیرفته نمی شود وتارک نماز در زمره متقین نیست لذا اینگونه افراد نیکی خود را با التزام کامل به فریضه ها واقامه نماز کامل کنند.