آثار کارهای نیک در زندگی

| |زمان مطالعات : 486
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

آثار کارهای نیک در زندگی

ای کاش هر کدام از شما معلمان و مدرسان و برادران، که دارای نهادهای اجتماعی هستید، از این جهت که همه مسئولند، ما کتاب های مفید داستانی را در کتابخانه مجاور دفتر تاسیس کردیم تا اینکه شما در راه تربیت شاگرد و خانواده و فرزندان و هر کس که بتوان آن را به او برسانید استفاده شود، زیرا داستان موثر و ذهن شنونده را به خود مشغول می کند، و او را درگیر خودش می کند پس چه مانعی وجود دارد، که ما این داستان های آموزنده را، با اشاره به نکات درس آموز آن، نقل کنیم تا اینکه داستان با نکات تربیتی و آموزنده به شنونده منتقل شود، حالا این قصه (شیر دادن به بچه گربه ها ) را من خواندم بدون اینکه نویسنده نکات آن را مورد اشاره قرار دهد، اما چند درس را می توانی از این داستان برداشت کنی؛ درس اول اینکه خداوند اجر و پاداش هر کس که کار نیکی را انجام دهد را ضایع نمی کند هر چه که باشد، حالا در این داستان کار نیکی که صورت گرفته، شیر دادن به گربه ها بود، هر چند شاید در جامعه ما این کار ارزشی نداشته باشد و شاید هم اگر کسی اینها را ببیند آنها را با سنگ بزند و اذیت و آزار دهد، اما شخص مذکور در قصه وقتی این کار را انجام داد، خداوند پاداش این کارش را داد و جبران کرد؛ و پاداش هر کس با توجه به خصوصیات آن فرد است، حال چون شخص داستان ما طلبه بود، خداوند با توجه به طلبه بودن او به او علم می دهد علمی که با آن آشنایی نداشته و حتی استادش هم مات و مبهوت می ماند و می داند که این کار استاد و درس نیست و در شگفت می ماند که این را از کجا آورده؟؛ و فرد دیگر ممکن است گشایشی در رزق و روزی پیدا کند و دیگری در کارش ارتقاء درجه پیدا کند و به دیگری زن صالح و دیگری را فرزندان شایسته ببخشد و ما نمی دانیم که خداوند با چه چیزی پاداش و جبران می کند؛ حالا به این آقا علم داد چون مسیر او علم آموزی و طلبگی بود، این درس اول این قصه است پس خداوند اجر هیچ عمل نیکی را ضایع نمی کند هر چند عمل کم و ناچیز باشد و خداوند بصراحت در قرآن فرموده: ما اجر نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. و در جای دیگرفرمود: پس پروردگارشان آنان را پاسخ داد که من کار هیچ عمل کننده ای از شما را، از مرد یا زن، تباه نکنم. ما شاید این کار را کم ارزش بدانیم اما نزد خداوند عظیم است این درس اول که قابل برداشت بود.