ارزش و جایگاه نعمت و امنیت

| |زمان مطالعات : 613
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

ارزش و جایگاه نعمت و امنیت

ما دیگر خجالت می کشیم از آنها چیزی بخواهیم و خداوند می فرماید: من جن وانس را خلق نکردم مگر برای اینکه مرا بپرستند. عبادتی که هدف از خلقت انسان در عالم وجود است خداوند این عبادت را از او مطالبه نکرد مگر اینکه دو نعمت سیری و امنیت را برای او مهیا ساخت همانطور که در سوره ایلاف آمده فرمود: پس باید خداوند این خانه را بپرستند همان خدایی که در گرسنگی غذایشان داد و از ترس دشمن آسوده خاطرشان ساخت. ببین که خداوند پرستش را از آنها مطالبه نکرد مگر اینکه ایندو موضوع مهم را برای آنها فراهم آورد اما اگر ایندو امر کاملا حیاتی و مهم را برای آنها مهیا نمی کرد و از آنها پرستش را که به معنای طاعت است مطالبه می کرد این نحوه تعامل یک تعامل غیر منصفانه است و این ممکن نیست که امنیت و غذا نباشد و از آنها اطاعت پذیری خواسته بشود، اما می بینیم که دولت خواسته های فراوانی را از ملت دارد، در حالی که ایندو امر مهم و ابتدایی هر حکومت را برای مردم فراهم نیاورده است در حالی که این کمترین خواسته یک ملت از دولت است و می بینیم که کوچک ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده تا بزرگ ترین آن یعنی دولت باید به این دو امر مهم و اساسی اهتمام ویژه ای داشته باشد در حالی که دولت اندک اهتمامی را در این خصوص انجام نداده است امنیت را با چشم خودمان می بینیم که انسان با هزار حرز و دعا از خانه خارج می شود اما نم یداند که زنده به خانه بر می گردد یا خیر. زیرا مزدوران در جامعه رخنه کردند و نمی دانی که از کجا داری مورد هجوم وحمله قرار می گیری، و در زمینه امر معیشت و تغذیه به هویدا پیداست که کاری صورت نمی گیرد از باب نمونه بگویم اینهمه مراکز و سازمانها و وزارتها و ریاست ها، مگر کسی نیست که حال مردم جامعه را ببیند و به فکر اینها باشد می دانید ما از طریق برخی از دوستان رایزنی کردیم که به امور دانشجویان این مملکت یک توجه بشود و پیشنهاد دادیم که به هر دانشجو صد هزار و برای مراحل بالاتر صد و پنجاه هزار دینار ماهانه به او بدهند تا بدین وسیله بتواند به امور درسی خودش از قبیل لباس و خوراک و کتاب و جزوه و قلم و خودکار و کرایه رفت و برگشت به خانه وغیره برسد و الا می دانید اگر محصل این امور را فراهم نبیند درس و تحصیل را رها می کند.