عدول در تقلید

| |زمان مطالعات : 1025
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

 عدول در تقلید

سوال: من مقلد یکی از مراجع گرانقدر هستم لکن مدتی است که به عللی قصد دارم مرجع ‏خود را تغییر داده و از جنابعالی تقلید کنم. ‏

‏1-‏    آیا این کار برای من جایز است.؟

‏2-‏    در مورد اعمال سابقم که مطابق فتوای مرجع قبلی بوده آیا مجزی و مبری للذمه می باشد ‏یا باید آنها را مجددا انجام دهم؟

 

 

پاسخ: بسمه تعالی

‏1-‏    تغییر مرجع تقلید از سوی شما جایز و مبری للذمه است.‏

‏2-‏    اعمال سابقت اگر مطابق نظرات مرجع قبلی بوده درست است و نیازی به اعاده ندارد. ‏خداوند تو را در آنچه مورد رضایتش است موفق گرداند.‏